Hjem / Trening / Medlemsvilkår

Medlemsvilkår for Gnist Trening og Helse (MOVA AS)

Det er 18 års aldersgrense for ordinære medlemskontrakter på Gnist. Personer mellom 15 og 18 år kan kjøpe Ung-avtale dersom foresatte inngår avtalen på dennes vegne ved personlig oppmøte på senteret. Ved inngåelse av Ung-avtale kreves det kjøp av egen oppstartspakke for å sikre riktig trening.


Medlemskap knyttet til avtalegirokontrakter fortsetter å løpe utover bindingstiden, og må sies opp i henhold til pkt. 10 nedenfor.


I medlemskap som gjelder på Gnist Gjettum får man en introduksjonstime inkludert. Dersom et medlem melder seg inn og ut flere ganger gjennom året vil det ikke påløpe ny introduksjonstime, da dette begrenses til en per år.

Gnists ansvar og rettigheter

 1. Gnist fokuserer på et hyggelig og sosialt miljø, høy fagkompetanse, god instruksjon og moderne utstyr av høy kvalitet.
 2. Gnist skal informere om endringer som angår medlemskapet som for eksempel endringer i medlemsvilkår, åpningstider, prisjusteringer og andre tilbud. Denne informasjonen gjøres tilgjengelig på senterets hjemmeside, www.gnistrende.no. Endringer i medlemskapets betingelser kan ikke gjøres gjeldende før eventuell bindingstid er utløpt.
 3. Gnist kan stenge senteret ved uforutsette avbrudd av driften som ligger utenfor vår kontroll.
 4. Gnist fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skade på personer eller gjenstander som oppstår under eller som følge av opphold ved senteret eller i regi av senteret. Dette gjelder også tap av eller skade på klær og personlige eiendeler.
 5. Gnist åpner garderobeskap som er låst når senteret stenger, og eventuelt innhold i skapene vil bli oppbevart i en uke.
 6. Gnist forbeholder seg retten til å bortvise uønskede kunder.
 7. Gnist kan ved vesentlig mislighold eller overtredelse av senterets regler annullere medlemskontrakter.

Medlemmets ansvar og rettigheter

 1. Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene ved senteret eller til å delta på aktiviteter i senterets regi, både på egenhånd og i gruppe.
 2. Medlemmet må alltid medbringe gyldig medlemskort og registrere seg ved fremmøte.
 3. Ved tap av medlemskort eller medlemsnøkkel må medlemmet selv erstatte dette/denne.
 4. Medlemmet plikter å følge gjeldende sikkerhets- og trivselsregler.
 5. Medlemmet plikter å melde fra ved adresseendring, endring av telefonnummer og endring av mailadresse. Dette kan gjøres på Min Side, ved henvendelse i resepsjonen eller ved e-post til post@gnistrende.no.
 6. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre.
 7. Nadderud-medlemskap gir adgang til trening på senteret på Nadderud.
 8. Gjettum-medlemskap (Total-medlemskap) gir adgang til trening både på senteret på Gjettum og til senteret på Nadderud.

Generelle kontraktsbestemmelser

Avtalegiromedlemskap gjelder fra innmeldingsdato og minimum ut bindingstiden. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold med 1 – en – måneds oppsigelse, se punkt om oppsigelse.

Ved overgang fra ordinær avtale til bedriftsavtale opprettes ny avtale med tilhørende bindingstid. Medlemskapet er bundet til medlemmet. Om medlemmet har en bedriftsavtale og arbeidsforholdet til den aktuelle bedriften opphører, vil bedriftsmedlemskapet avsluttes og medlemskapet må eventuelt overføres til nye betingelser.

My Wellness Cloud

Alle medlemmer med unntak av de som kjøper kortvarige kontantmedlemskap får tilsendt en invitasjon om å opprette en My Wellness Cloud-konto. MyWellness er en treningsapp hvor du kan registrere treningsprogrammet ditt, og hvor du kan registrere all trening du gjør – både innendørs og utendørs. Mywellness kan kobles opp mot populære fitness- og kostholdsapper, samt utstyr som Polar, Garmin, Apple Health, Runkeeper, Strava med flere. Gnist bruker My Wellness-systemet til oppfølging av medlemmer.

Personalia, besøks- og treningshistorikk overføres automatisk fra medlemsregisteret (BRP) til My Wellness Cloud. Det er opp til det enkelte medlem om de ønsker å benytte appen. Treninger på senteret kan registreres manuelt i appen.

Testresultater og eventuelle andre biometriske data du oppgir til din trener vil bli lagret i systemet for at vi skal kunne gi deg riktig og tilpasset oppfølging.

Betalingsvilkår for medlemskap knyttet til avtalegirokontrakt

 1. Ved inngåelse av kontrakt betales innmeldingsavgift og avregnet månedspris for inneværende måned, samt månedspris for påfølgende måned.
 2. Deretter blir avtalt månedlig beløp trukket den 20. hver måned frem til eventuell oppsigelse.
 3. Ved manglende betaling sendes det påminnelse per SMS. Ved fortsatt manglende betaling 14 dager etter forfall vil kravet overføres til Collectia AS som håndterer og følger opp utestående fordringer for Gnist.
 4. Manglende fremmøte fritar ikke medlemmet fra betalingsforpliktelsen.
 5. Medlemmet plikter å opprette avtalegirokontrakt med banken, og sørge for at denne til enhver tid er gyldig. Avtalegirokontrakt kan opprettes på Mine Sider. Inntil avtalegirokontrakten er på plass vil det sendes faktura for betalingen, fortrinnsvis pr. e-post.

Betalingsvilkår for medlemskap med kontantavtale

 1. Innmeldingsavgift og totalpris for det antall måneder medlemskapet gjelder betales ved inngåelse av avtalen.
 2. Medlemskapet opphører automatisk etter endt forskuddsbetalt treningsperiode.
 3. Manglende fremmøte fritar ikke medlemmet for betalingsforpliktelsen, og forskuddsbetalt medlemskontingent refunderes ikke.
 4. Betalingsoppfølging ivaretas av Collectia AS.

Prisjustering

 1. Gnist kan uten varsel justere månedsprisen med maksimalt 5 % per år.
 2. Ved prisjustering over 5% skal det gis skriftlig varsel i forkant av prisstigningen.
 3. Gnist kan ikke foreta prisjustering i bindingstiden.

Opphold i medlemskapet

 1. Alle medlemskap har mulighet for opphold/frys en (1) måned per kalenderår.
 2. Flex-medlemskap kan fryses ubegrenset, men minimum frysperiode er en (1) måned.
 3. Ved frys forskyves eventuell gjenværende bindingstid.
 4. Medlemskap kan ikke fryses tilbake i tid.
 5. Det kan ikke avtales frys kortere enn en måned.
 6. Frys av medlemskap må skje skriftlig på eget frysskjema.
 7. Ved særskilte forhold, som for eksempel langvarig sykdom, skader, lengre utenlandsopphold i forbindelse med jobb eller svangerskap kan medlemskapet fryses i lengre perioder. Forholdene må dokumenteres med legeattest, bekreftelse fra arbeidsgiver eller lignende.

Oppsigelse av medlemskap knyttet til avtalegiro

 1. Oppsigelse av medlemskap kan gjøres på Min Side, skriftlig på eget oppsigelsesskjema, eller ved henvendelse i resepsjonen. Gnist vil bekrefte oppsigelsen innen 14 dager.
 2. Oppsigelsestiden for medlemskap knyttet til avtalegiro er en (1) måned, fra dato til dato. Det er ikke mulig å fryse medlemskapet i oppsigelsestiden.
 3. Medlemskapet kan ikke sies opp før bindingstidens utløp. Dersom medlemskapet skal opphøre ved bindingstidens utløp må oppsigelsen skje før eller innen en måned før bindingstidens slutt.
 4. Ved særskilte forhold som ulykke, flytting, kroniske sykdommer eller andre uforutsette forhold kan bindingstiden opphøre tidligere enn avtalt. Forholdene må dokumenteres med legeattest, bekreftelse fra arbeidsgiver, flyttemelding eller lignende

Personopplysninger

 1. Medlemmet samtykker i at Gnist Trening og Helse får samle inn og registrere informasjon om medlemmet i den grad det er nødvendig for gjennomføring av medlemskontrakt.
 2. Ved inngåelse av medlemskontrakt vil Gnist innhente og lagre personopplysninger om medlemmet, herunder opplysninger om navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, mail-adresse, bilde, fingeravtrykk (lagres lokalt på medlemskortet), betalingsinformasjon og treningshistorikk. Opplysningene lagres i vårt medlemssystem, og vil også blir overført til MyWellness cloud for lagring der.
 3. Gnist behandler personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven og sikkerhetskravene i personopplysningsforskriften. Gnist er behandlingsansvarlig for personopplysningene, og vil sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved oppbevaring av dine personopplysninger.
 4. Ved oppsigelse av medlemskapet vil personopplysningene bli slettet innen 6 måneder, men opplysninger knyttet til betalingsinformasjon vil bli lagret i 5 år i tråd med regnskapsloven.
 5. Gnist oppbevarer din treningshistorikk for at du skal få oversikt over egen trening og for at vi skal kunne veilede deg bedre. Dersom du ikke ønsker dette ber vi om at du tar kontakt med resepsjonen. Ved oppsigelse av medlemskapet vil din treningshistorikk bli slettet innen 6 måneder.
 6. Gnist ønsker å sende ut informasjon og tilbud til medlemmene via e-post og SMS. Vi ber derfor om at du samtykker til dette, enten på Mine Sider på vår hjemmeside, eller ved å kontakte resepsjonen.
 7. Medlemmet blir forelagt Gnists personvernerklæring ved kjøp av medlemskap. Gnist sin personvernerklæring ligger også tilgjengelig på www.gnistrende.no og på Mine Sider.
 8. Ved opprettelse av MyWellness Cloud-konto vil medlemmet måtte akseptere personvernerklæringen og brukerbetingelsene som gjelder for dette systemet for å kunne aktivere kontoen.
 9. Du har rett til innsyn i alle personopplysninger vi har lagret hos oss, og rett til å be om sletting av opplysninger. Dersom du ønsker innsyn eller ønsker at vi sletter opplysninger om deg ber vi om at du fyller ut kontaktskjema på vår hjemmeside, så vil du bli kontaktet av vårt Personvernombud.

Rent senter

Gnist ønsker et rent og sunt treningsmiljø på treningssenteret, og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant våre medlemmer. Vi har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll.

Som medlem hos Gnist forplikter du deg til å ta avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen. Slikt mislighold gir Gnist rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Som medlem forplikter du deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. En oppdatert versjon av denne listen kan til enhver tid finnes på https://www.antidoping.no

Dersom vi registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler kan du bli innkalt til en samtale. Under samtalen kan du, dersom det fortsatt foreligger mistanke om dopingbruk, bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter deg til å avgi dopingprøve mens du befinner deg på treningssenteret. Dersom du ikke signerer en slik avtale, ansees det som et vesentlig mislighold av medlemsavtalen, og Gnist har rett til å si opp avtalen.

Bookingregler gruppetrening Gnist Gjettum

Gruppetimer kan forhåndsbookes på nettsiden under Book gruppetime eller i Gnist appen. Les mer her om våre bookingregler.

Sikkerhets- og trivselsregler

For å sikre god sikkerhet og et hyggelig treningsmiljø har vi utarbeidet et sett sikkerhets- og trivselsregler som vi ber deg følge. Senteret på Gjettum er betjent i åpningstiden, mens senteret på Nadderud er ubetjent i deler av åpningstiden. Senteret på Nadderud er av denne grunn videoovervåket.

Sikkerhetsregler

 • Medlemmet skal alltid registrere seg med medlemskort eller -nøkkel ved ankomst på treningssenteret.
 • Medlemmet skal kunne legitimere seg dersom det blir spørsmål om det.
 • Medlemmet skal gjøre seg kjent med rømningsveier på senteret.
 • Barn har ikke adgang til treningsstudio eller saler før fylte 15 år, grunnet risiko for skader.

Trivselsregler

 • Bruk alltid rene innesko.
 • Bruk rent treningstøy.
 • Ta med håndkle som dekker apparater og matter.
 • Vask apparater og utstyr etter bruk.
 • Slipp andre til i pausen.
 • Rydd på plass utstyr og vekter etter bruk.
 • Filming og fotografering er ikke tillatt uten at det er godkjent av senterledelsen i forkant.
 • Respekter senterets åpningstider og forlat lokalene innen stengetid.

Ved brudd på medlemsbetingelsene har Gnist Trening og Helse rett til å vise bort medlemmet fra senteret /nekte adgang i en periode eller si opp medlemsavtalen med umiddelbar virkning.

Dine data, dine valg

Denne siden bruker cookies for å skreddersy innhold og gi deg en bedre brukeropplevelse ved hjelp av statistikk og webanalyse. Du kan velge hvilke cookies du tillater oss å benytte. Funksjonelle cookies kan ikke fjernes, da disse er nødvendig for funksjonen av nettsiden. Du kan lese mer om hva dette innebærer i vår personvernserklæring/cookie policy.