Meny

Medlemsbetingelser gjeldende fra 1.3.2016

Medlemmene er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på gjeldende medlemsbetingelser. 

1. Generelle vilkår.

Det er 18 års aldersgrense for ordinære medlemskontrakter på Gnist. Personer mellom 15 og 18 år kan tegne Ung-avtale dersom vedkommendes foresatte inngår avtalen på deres vegne ved personlig oppmøte på senteret. Ved inngåelse av Ung-avtale kreves det kjøp av egen oppstartspakke for å sikre riktig trening. Oppstartspakken må kjøpes ved tegning av kontrakt, og forutsettes benyttet innen 2 måneder. Dersom oppstartspakken ikke benyttes i henhold til retningslinjer for denne kan Gnist si opp medlemskontrakten. 

Medlemskap knyttet til avtalegirokontrakter forutsetter å løpe utover bindingstiden, og må sies opp i henhold til pkt. 8 nedenfor. 

I medlemskap på Gnist Gjettum får man to oppstartstimer inkludert i medlemskapet. Dersom et medlem melder seg inn og ut flere ganger gjennom året vil det ikke påløpe nye oppstartstimer, da dette begrenses til to per år. Det er inkludert en gratis oppfølgingstime per år for løpende medlemskap fra og med år to.

2. Gnists ansvar og rettigheter.
 • Gnist vil fokusere på et hyggelig og sosialt miljø, høy fagkompetanse, god instruksjon og moderne utstyr av høy kvalitet.
 • Gnist skal informere om endringer som angår medlemskapet, som for eksempel endringer i medlemsvilkår, åpningstider, prisjusteringer og andre tilbud. Denne informasjonen gjøres tilgjengelig på senterets hjemmeside, www.gnistrende.no . Endringer i medlemskapets betingelser kan ikke gjøres gjeldende før eventuell bindingstid er utløpt.
 • Gnist kan stenge senteret ved uforutsette avbrudd av driften som ligger utenfor vår kontroll. 
 • Gnist fraskriver seg et hvert ansvar for tap og skade på personer eller gjenstander som oppstår under eller som følge av opphold ved senteret eller i regi av senteret. Dette gjelder også tap eller skade på klær og personlige eiendeler.
 • Gnist åpner garderobeskap som er låst når senteret stenger, og eventuelt innhold i skapene som er låst når senteret stenger, og eventuelt innhold i skapene vil bli oppbevart i en uke. 
 • Gnist forbeholder seg retten til å bortvise uønskede kunder.
 • Gnist kan ved vesentlig mislighold eller overtredelse av senterets regler annulere medlemskontrakter. 
3. Medlemmets ansvar.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene ved senteret eller delta på aktiviteter i senterets regi, både på egenhånd og i gruppe.
 • Medlemmet må alltid medbringe gyldig medlemsnøkkel og registrere seg ved fremmøte.
 • Ved tap av medlemsnøkkel må medlemmet selv erstatte denne.
 • Medlemmet plikter å følge gjeldende sikkerhets- og trivselsregler.
 • Medlemmet plikter å melde fra ved adresseendring, endring av telefonnummer og endring av mail-adresse.
 • Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller benyttes av andre.
4. Betalingsvilkår for medlemskap knyttet til avtalegirokontrakt.
 • Ved inngåelse av kontrakt betales innmeldingsavgift og avregnet månedspris for inneværende måned, samt månedspris for påfølgende måned. 
 • Deretter blir avtalt månedlig beløp trukket den 20. hver måned frem til eventuell oppsigelse.
 • Ved manglede betaling vil det bli påminnelse på sms, og deretter sendes det ut giro med gebyr.
 • Manglende fremmøte fritar ikke medlemmet fra betalingsforpliktelsen.
 • Medlemmet plikter å opprette avtalegirokontrakt med banken, og sørge for at denne til en hver tid er gyldig.
5. Betalingsvilkår for medlemskap med kontantavtale.
 • Innmeldingsgebyr og totapris for det antall måneder medlemskapet gjelder betales ved inngåelse av avtalen.
 • Medlemskapet opphører automatisk etter endt forskuddsbetalt treningsperiode.
 • Manglende fremmøte fritar ikke medlemmet for betalingsforpliktelsen, og forskuddsbetalt medlemskontingent refunderes ikke.
6. Prisjustering.
 • Gnist kan uten varsel justere månedsprisen med maksimalt 5 % per år.
 • Gnist kan ikke foreta prisjustering i bindingstiden.
7. Opphold i medlemskapet.
 • Alle medlemskap har mulighet for opphold/frys en - 1 - måned per kalenderår. 
 • Flex-medlemskap kan fryses ubegrenset, men minimum fryseriode er 1 måned.
 • Ved frys forskyves eventuell gjenværende bindingstid.
 • Medlemskap kan ikke fryses tilbake i tid.
 • Det kan ikke avtales frys kortere enn en måned.
 • Frys av medlemskap må skje skriftlig på eget frysskjema. Skjemaet finner du på vår hjemmeside, www.gnistrende.no , eller fås ved henvendelse i resepsjonen i Durudveien 37.
 • Ved særskilte forhold, som for eksempel langvarig sykdom, skader, lengre utenlandsopphold eller svangerskap kan medlemskapet fryses i lengre perioder. Forholdene må dokumenteres med legeattest, bekreftelse fra arbeidsgiver eller lignende.
8. Oppsigelse.
 • Oppsigelse av medlemskap må skje skriftlig på eget oppsigelsesskjema. Skjemaet finner du på vår hjemmeside, www.gnistrende.no, eller fås ved henvendelse i resepsjonen i Durudveien 37. Gnist vil bekrefte oppsigelsen innen 14 dager.
 • Oppsigelsestiden for medlemskap knyttet til avtalegiro er en måned. 
 • Medlemskapet kan ikke sies opp før bindingstidens utløp. Dersom medlemskapet skal opphøre ved bindingstidens utløp må oppsigelsen skje før eller innen en måned før bindingstidens slutt.
 • Ved særskilte forhold som ulykke, flytting, kroniske sykdommer eller andre uforutsette forhold kan bindingstiden opphøre tidligere enn avtalt. Forholdene må dokumenteres med legeattest, bekreftelse fra arbeidsgiver, flyttemelding eller lignende.
9. Personopplysninger.
 • Medlemmet samtykker i at Gnist Trening og Helse samler inn og registrerer informasjon om medlemmet i den grad det er nødvendig for gjennomføring av medlemskontrakt. 
 • Ved inngåelse av medlemskontrakt vil Gnist innhente og lagre personopplysninger om medlemmet, herunder opplysninger om navn, adresse, fødselsdato, betalingsinformasjon og treningshistorikk.
 • Gnist behandler personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven og sikkerhetskravene i personopplysningsforskriften. Gnist er behandlingsansvarlig for personopplysningene, og vil sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved oppbevaring av dine personopplysninger.
 • Ved oppsigelse av medlemskapet vil personopplysnngene bli slettet innen 6 måneder, men opplysninger knyttet til betalingsinformasjon vil bli lagret i 10 år i tråd med regnskapsloven.
 • Gnist oppbevarer din treningshistorikk for at du skal få oversikt over egen trening, og for at vi skal kunne veilede deg bedre. Dersom du ikke ønsker dette ber vi om at du tar kontakt med resepsjonen. Ved oppsigelse av medlemskapet vil din treningshistorikk bli slettet innen 6 måneder. For å få ut informasjon om treningshistorikk, vennligst henvend deg til din personlige trener eller resepsjonen. 
 • Gnist sender ut informasjon til medlemmene via e-post og sms. Ved å oppgi e-postadresse og telefonnummer samtykker medlemmet i at det kan få tilsendt medlems- og markedsinformasjon fra Gnist. Medlemmet kan reservere seg mot dette. 
10. Rent senter.

Gnist ønsker et rent og sunt treningsmiljø og tolererer ikke bruk av dopingmidler blant sine medlemmer. Gnist har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll.

Som medlem hos Gnist forplikter du deg til å ta avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen, noe som gir Gnist rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Som medlem forplikter du deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. En oppdatert versjon av denne listen kan til enhver tid finnes på www.rentsenter.no.

Dersom Gnist registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler kan du bli innkalt til en samtale. Under samtalen kan du, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk, bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter deg til å avgi dopingprøve mens du befinner deg på treningssenteret. Dersom du ikke signerer en slik erklæring, ansees det som et vesentlig mislighold av medlemsavtalen, og Gnist har rett til å si opp avtalen.